1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí společnost nebo fyzická osoba, která půjčku poskytuje dále jen „věřitel“, na straně druhé stojí společnost nebo fyzická osoba, která si peníze půjčuje dále jen „dlužník“.

Uveďte vždy celistvé a aktuální informace o obou smluvních stranách. Máme tím na mysli zejména jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně číslo občanského průkazu. Máte-li k dispozici kontaktní informace, doplňte je do smlouvy také – př. telefonní kontakt, e-mail. V případě, že smlouvu uzavírá společnost, nikoli fyzická osoba, doplňte do hlavičky oficiální název firmy, pod kterým je vedena v obchodním rejstříku, sídlo firmy, IČ, DIČ, kontaktní informace osoby oprávněné jednat v zastoupení firmy, spisovou značku a název soudu, u kterého je společnost vedena.

2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi peněžní půjčku v předem domluvené výši. Dlužník se zavazuje k plnění předmětu této smlouvy a také přijímá veškeré povinnosti a náležitosti ze Smlouvy vyplývající:

Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi peníze v celkové částce ............ Kč (slovy ............................. korun českých) (dále jen „předmět plnění“) a dlužník tímto uvedený předmět plnění do svého vlastnictví přijímá za podmínek dále stanovených.

3

Práva a povinnosti smluvních stran

Přesně stanovte termín, kdy věřitel dlužníkovi půjčku poskytne. Způsobů, jak peníze dlužníkovi předat je mnoho. Doporučuji peníze předisponovat bankovním převodem. Jedná se o nejspolehlivější způsob, kdy elegantně získáte potvrzení o poskytnutí peněžní půjčky na účet dlužníka. V případě poskytnutí půjčky v hotovosti, nezapomeňte na řádně vyplněný a dlužníkem podepsaný příjmový doklad.

Termín, způsob, příp. místo, kde dojde ke vrácení dluhu, určuje zpravidla věřitel. Záleží na domluvě smluvních stran, většinou je bezúročná půjčka uzavírána na 1 rok. Doporučujeme jednorázové splacení dluhu, splátky jsou větším rizikem pro dlužníka, zejména co se týče dodržování termínů splácení. Pokud se pro splátky rozhodnete, součástí Smlouvy by měl být předem dohodnutý a schválený splátkový kalendář.

Neopomeňte definovat sankční podmínky v případě porušení Smlouvy nebo nesplácení půjčky:

Pokud bude dlužník v prodlení s vrácením předmětu plnění věřiteli, dohodly smluvní strany povinnost dlužníka zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a jednorázovou smluvní pokutu ve výši .................. Kč.

4

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany souhlasí s obsahem Smlouvy, kterou uzavírají za svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si obě smluvní strany řádně přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Jakékoli změny, úpravy či dodatky jsou platné pouze v písemné podobě, řádně podepsané oběma účastníky Smlouvy.

Den podpisu se ve většině případů stává také dnem, kdy Smlouva nabývá platnosti.

Datum a místo:

Podpisy:

Varování

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (2 votes)