1

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

2

Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

3

Do partnerství může vstoupit každý, komu zákon partnerství nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství na území ČR je, aby alespoň jedna osoba do partnerství vstupující byla státní občanem ČR. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

4

Má-li občan České republiky trvalý pobyt na území ČR a chce vstoupit do partnerství, musí prokázat svoje totožnost a k tiskopisu připojit- rodný list, občanský průkaz nebo pas, výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství, doklad o zániku předchozího manželství (partnerství)

5

a. uzavření partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 3.000,- Kč
b. uzavření partnerství v případě, že jen jedna osoba má trvalý pobyt v ČR – 2.000,- Kč
c. vydání povolení uzavřít partnerství mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost – 1.000,- Kč
d. vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem – 1.000,- Kč
e. vydání vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít partnerství v cizině nebo s cizincem – 500,- Kč

Zdroje informací

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
0
Zatím nehodnoceno