1

Hlavička smlouvy obsahuje informace o vydavateli a autorovi. Například v této podobě:
Vydavatel: …………..…………..…………..
se sídlem: …………..…………..…………..
IČ: …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
zastoupená: …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „nakladatelství“)

a

Pan: …………..…………..…………..
narozen: …………..…………..…………..
bytem: …………..…………..…………..
(dále jen „autor“)

uzavírají dle ust. § 28 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto licenční nakladatelskou smlouvu:

2

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k šíření díla. Proto byste v této pasáži měli uvést název díla. Nakladatelství zde bude chtít mít doložku, že autor dílo zveřejňuje poprvé a že autor disponuje autorskými právy. Např.
Autor prohlašuje, že mu takto vznikla výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala.

3

Podmínky vydání
V tomto článku se nakladatelství zavazuje uvedené dílo vydat tiskem na svůj náklad. Proto připojte termín, do kdy nejpozději. Například v podobě … do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě je nakladatelství povinno autorovi sdělit, zda dílo přijímá, nebo vrací k přepracování. Pokud autor v případě, že dílo mu bude vráceno k přepracování, odmítne přepracování provést nebo je přepracuje jinak, než jak mu to nakladatelství doporučí, má nakladatelství právo od smlouvy odstoupit. Připojíme informace o nákladu – například v podobě … Nakladatelství se zavazuje dílo vydat v nákladu nejméně ……….. a nejvíce ……….. výtisků. V rámci tohoto rozpětí má právo určit výši skutečného nákladu nakladatelství. Doba šíření díla v tomto uvedeném rozsahu je sjednána na dobu poskytnuté výhradní licence ........ měsíců.

4

Cena díla a odměna autorovi
V tomto článku se nakladatelství zavazuje autorovi zaplatit za poskytnuté dílo (lépe řečeno licenční smlouvy) honorář ve sjednané výši. Zpravidla se uvádějí procenta z prodejní ceny každého prodaného výtisku. Určíme, kdy bude odměna zúčtována. Třeba co čtvrt roku k poslednímu dni kalendářního měsíce. V tomto článku můžeme rovněž uvést, zda autor obdrží nějaké výtisky své knihy zdarma, a pokud ani, tak jejich počet. Cenu díla zpravidla určuje nakladatelství a dle poptávky ji může zvyšovat nebo snižovat.

5

Další ujednání
V případě odstoupení od smlouvy jsou obě strany povinny vrátit si vše, co si na základě této smlouvy vzájemně poskytly. Autor má právo od smlouvy odstoupit, nevydá-li nakladatelství dílo ve lhůtě touto smlouvou stanovené, nejpozději po uplynutí doby, kdy se má autor vyjádřit k případnému přepracování, čímž není nárok autora na autorskou odměnu dotčen. Autor má právo na provedení autorské korektury díla. Odměna za autorskou korekturu je obsažena v autorské odměně podle článku Cena díla a odměna autorovi. V tomto článku můžeme rovněž upřesnit, jakým způsobem bude dílo předáno do rukou nakladatelství.

6

Závěrečná ujednání
V posledním článku se obvykle autor se zavazuje, že po sjednanou dobu nepostoupí práva na vydání díla dalším osobám či vydavatelům, jinak odpovídá za škodu, která tímto nakladatelství vznikne. Bude-li dílo rozprodáno za dobu kratší než je platnost trvání smlouvy a nakladatelství na autorovu žádost neuzavře smlouvu na vydání dalšího nákladu, má autor po uplynutí … měsíců od doručení své žádosti do nakladatelství právo sjednat smlouvu na vydání díla s jiným nakladatelstvím.
Uvedeme, v kolika exemplářích je smlouva vyhotovena a kdo obdrží výtisk smlouvy. Informace, že autor i nakladatel podepisuji svobodně, že jsou si vědomi obsahu smlouvy a že na důkaz připojují své podpisy.

Datum a místo:
Podpisy smluvních stran:

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (3 votes)