1

Co je to dohoda o hmotné odpovědnosti

Nejdříve si ujasněte, co je to dohoda o hmotné odpovědnosti. Dle ust. § 252 zákoníku práce může být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti). Termín "hmotná" odpovědnost zákoník práce nepoužívá, ale v praxi se s tímto označením stále můžete velice často setkat. Laicky se jedná o odpovědnost "za manko".

Důležité ani tak není označení dohody, ale její obsah. Uzavíráte-li dohodu o odpovědnosti, vždy v ní uveďte, že se zaměstnanec přebírá odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

2

Kdo může uzavřít dohodu

Jako zaměstnavatel můžete dohodu uzavřít výhradně se svým zaměstnancem. Zaměstnanci musí být v den uzavření dohody 18 let a jeho způsobilost k právním úkonům nesmí být omezena ani jí nesmí být zbaven.

Dohoda může být uzavřena jako individuální (s jedním zaměstnancem), nebo jako společná (s více zaměstnanci).

3

Jakou formou dohodu uzavřít

Dohodu uzavřete vždy PÍSEMNĚ.

4

Předmět dohody

Na základě dohody zaměstnanec odpovídá za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, zboží, zásoby materiálu a jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že dohoda se může týkat například peněz v pokladně nebo zboží ve skladu, ale nemůže se vztahovat např. na služební mobilní telefon nebo elektroniku v kanceláři, neboť tyto hodnoty nejsou předmětem obratu.

V dohodě postačí hodnoty vymezit obecně (např. směnky, šeky), nemusí odkazovat na jednotlivé konkrétní věci. S ohledem na pracovní proces by to ani nebylo možné - k přebírání zboží dochází zaměstnancem postupně - skladové zboží se umístí na prodejnu, doveze se nové atd.

5

Vyúčtování

Ze zákona je zaměstnanec povinen zaměstnavateli kdykoli svěřené hodnoty vyúčtovat. To znamená, že je povinen prokázat, že se nacházejí u zaměstnavatele anebo se zde nachází peněžní protihodnota.

Děje se tak zpravidla na základě inventury, která se provádí před uzavřením dohody a dále nejpozději při zániku dohody o odpovědnosti.

6

Rozdíl mezi uzavřením a neuzavřením dohody o odpovědnosti

Není-li uzavřena dohoda o odpovědnosti, zaměstnanec sice má vůči zaměstnavateli obecnou odpovědnost, jak bylo uvedeno již v úvodu, nicméně zaměstnavateli odpovídá do výše čtyřapůlnásobku měsíčního výdělku (výjimka platí pouze tehdy, pokud by škodu způsobil úmyslně, v důsledku opilosti anebo pod vlivem jiných návykových látek). Zaměstnavatel navíc musí prokázat, že zaměstnanec škodu způsobil svým zaviněním.

Je-li uzavřena dohoda o odpovědnosti, zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za schodek na svěřených hodnotách v plné výši (u společné odpovědnosti nesou škodu poměrně jednotliví zaměstnanci, přičemž pravidlo pro výpočet jednotlivých podílů obsahuje ust. § 260 zákoníku práce). Zavinění se předpokládá ze zákona. Chce-li se zaměstnanec odpovědnosti zprostit, musí sám prokázat, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění, což může být prakticky velice obtížné.

Tipy

Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody přiměřeně snížit.

Varování

Článek má obecný charakter a slouží pro informativní účely. Konkrétní případy vždy konzultujte s odborníkem. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)