1

Na druh těchto problémů aplikujeme §126 a zejména §127 Občanského zákoníku, kde je v odstavci 1 upraveno, že se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv a proto tedy zejména nesmí :

- ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku

- nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi

- nechat chovná zvířata vnikat na sousedící pozemek

- nešetrně , popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Tento výčet je pouze demonstrativní, což znamená, že zákonodárce uvedl tyto skutkové podstaty obtěžování pouze jako příklad, jelikož se předpokládá, že v reálném životě se mohou vyskytnou samozřejmě i jiné.

2

Jestliže se tedy do sepsání negatorní žaloby dle §127 Občanského zákoníku pustíte sami, musíte při formulaci žalobního petitu (žalobního návrhu – tedy to, čeho se žalobce domáhá) myslet na to, že soud nemůže žalovanému uložit povinnost něco konat (např. přemístit hnojiště na opačnou stranu jeho pozemku), ale může uložit, aby se obžalovaný něčeho zdržel (aby se zdržel nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat – to jestli hnojiště přesune, odstraní, nebo vymyslí způsob, po kterém přestane zapáchat je už na něm). Tak by měl tedy žalobní petit znít. Je tu však jedna výjimka a tou je §127 odst. 2 ObčZ., která umožňuje soudu po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit.

3

Řešit tyto spory soudní cestou není nejlepší způsob, už jen kvůli rychlosti našich soudů, bohužel však většinou není jiná možnost.

Varování

Tento text slouží pouze pro informativní účely.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)